Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ DU GIÀ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 136
THÀNH DUY THỨC LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Chiếu, Đời Tống

Số bài: 15
TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 30