Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ DU GIÀ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Hậu Tần
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 136
PHẬT THUYẾT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

PHẬT THUYẾT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Tác giả: Ngài Thiên Thân Bồ Tát
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Hoa

Số bài: 8