Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ ĐẠI TẬP

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Việt dịch: Cư Sĩ Cao Hữu Đính

Số bài: 63
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

Hán văn: Sa Môn Dà Phạm Đạt Mạ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT KINH KALAMA

PHẬT THUYẾT KINH KALAMA

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NÊ HOÀN

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NÊ HOÀN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Hán dịch: Sa Môn Thích Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dich: Sa Môn Thích Nữ Trung Thể 

PHẬT THUYẾT KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Tuệ Khai

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH DUYÊN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH DUYÊN KHỞI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH LA MA GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH LA MA GIÀ

Hán dịch: Ngài Thánh Kiên, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Như Phúc

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Tuệ Khai

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Ngài Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành

 PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO TÍCH CHÁNH PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO TÍCH CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tống Thi Hộ
Việt dịch: Khuyết danh

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH  CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT KINH CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA

Hán dịch: Ngài Trí Kiết Tường Đẳng, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ BỒ TÁT BỔN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ BỒ TÁT BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI NÓI VỀ CẢNH GIỚI PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI NÓI VỀ CẢNH GIỚI PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Hán dịch: Ngài Bồ Đề Lưu Chí, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU NỮ LỤC ANH

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU NỮ LỤC ANH

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YỂM LY

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YỂM LY

Hán dịch: Ngài Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THẤT NỮ

PHẬT THUYẾT KINH THẤT NỮ

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH KIÊN CỐ NỮ

PHẬT THUYẾT KINH KIÊN CỐ NỮ

Hán dịch: Ngài Na Liên Đề Da Xá, Đời Tùy
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn