Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ ĐẠI TẬP

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Ba Ly, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Ca Diếp Ma Đằng, Ngài Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 43
PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG ẤM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG ẤM

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Quang

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH LA MA GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH LA MA GIÀ

Hán dịch: Ngài Khất Phục Tần Thánh Kiên, Đời Tây Tấn

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Như Phúc

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Việt dịch: Cư Sĩ Tuệ Khai

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO TÍCH CHÁNH PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO TÍCH CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Việt dịch: Cư Sĩ Cao Hữu Đính

Số bài: 63
PHẬT THUYẾT KINH CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT KINH CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA

Hán dịch: Ngài Trí Kiết Tường Đẳng, Đời Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH GIỚI TIÊU TAI

PHẬT THUYẾT KINH GIỚI TIÊU TAI

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ BỒ TÁT BỔN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ BỒ TÁT BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH BÍ SÔ NGŨ PHÁP KINH NĂM PHÁP CỦA TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH BÍ SÔ NGŨ PHÁP KINH NĂM PHÁP CỦA TỲ KHEO

Hán dịch: Đại Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI NÓI VỀ CẢNH GIỚI PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI NÓI VỀ CẢNH GIỚI PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH THẤT NỮ

PHẬT THUYẾT KINH THẤT NỮ

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, Đời Ngô

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Việt dịch: Cư Sĩ Thiện Thuận

Số bài: 42
PHẬT THUYẾT KINH THỌ ĐỀ GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH THỌ ĐỀ GIÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Huệ Thanh