Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ ĐẠI TẬP

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Ba Ly, Đời Đường

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH XÁ LỢI PHẤT VẤN

PHẬT THUYẾT KINH XÁ LỢI PHẤT VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Diếp Ma Đằng, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán

Số bài: 43
PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG ẤM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG ẤM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH LA MA GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH LA MA GIÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khất Phục Tần Thánh Kiên, Đời Tây Tấn

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO TÍCH CHÁNH PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO TÍCH CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 63
PHẬT THUYẾT KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

PHẬT THUYẾT KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Già Phạm Đạt Ma, Đời Đường

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT KINH CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trí Kiết Tường Đẳng, Đời Tống

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH GIỚI TIÊU TAI

PHẬT THUYẾT KINH GIỚI TIÊU TAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ BỒ TÁT BỔN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ BỒ TÁT BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BÍ SÔ NGŨ PHÁP KINH NĂM PHÁP CỦA TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH BÍ SÔ NGŨ PHÁP KINH NĂM PHÁP CỦA TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI NÓI VỀ CẢNH GIỚI PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI NÓI VỀ CẢNH GIỚI PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH BÍ SÔ CA THI CA THẬP PHÁP KINH MƯỜI PHÁP CA THI CA CỦA TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH BÍ SÔ CA THI CA THẬP PHÁP KINH MƯỜI PHÁP CA THI CA CỦA TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH THẤT NỮ

PHẬT THUYẾT KINH THẤT NỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 42
PHẬT THUYẾT KINH MỤC LIÊN VẤN GIỚI LUẬT TRUNG NGŨ BÁCH KHINH TRỌNG SỰ

PHẬT THUYẾT KINH MỤC LIÊN VẤN GIỚI LUẬT TRUNG NGŨ BÁCH KHINH TRỌNG SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Số bài: 18