Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ ĐẠI TẬP

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Ba Ly, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ

Hán dịch: Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 42
PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 63
PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ

PHẬT THUYẾT KINH THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH VỀ NĂM SỰ BỐ THÍ LỚN

PHẬT THUYẾT KINH VỀ NĂM SỰ BỐ THÍ LỚN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH PHÚC BÁO CỦA TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH PHÚC BÁO CỦA TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Lợi, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI LỖI LẦM QUA LỜI DẠY CHO TÔN GIẢ XÁ LỢI TỬ

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI LỖI LẦM QUA LỜI DẠY CHO TÔN GIẢ XÁ LỢI TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI SÁM PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI SÁM PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Già Phạm Đạt Ma, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH KHÔNG TĂNG KHÔNG GIẢM

PHẬT THUYẾT KINH KHÔNG TĂNG KHÔNG GIẢM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG PHẬT ĐẢNH TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG PHẬT ĐẢNH TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Ba Lỵ, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC TỪ THỊ BỒ TÁT HẠ SANH THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC TỪ THỊ BỒ TÁT HẠ SANH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường