Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ ĐẠI TẬP

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Hán dịch: Đại Sư Thi Hộ
Việt dịch: Cao Hữu Đính

Số bài: 63
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

Hán dịch: Sa Môn Dà Phạm Đạt Mạ, Đời Đường
Việt dich: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH KALAMA

PHẬT THUYẾT KINH KALAMA

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Nguyên Thuận

NGHI THỨC ĐẠI SÁM HỐI TRƯỚC TÁM MƯƠI TÁM VỊ PHẬT

NGHI THỨC ĐẠI SÁM HỐI TRƯỚC TÁM MƯƠI TÁM VỊ PHẬT

Hán dịch: Ngài Bất Động Pháp Sư
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ

Hán dịch: Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đề Vân Bát Nhã, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

PHẬT THUYẾT KINH THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ

PHẬT THUYẾT KINH THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ

Hán dịch: Bản ghi chép của Đời Đông Tấn
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH VỀ NĂM SỰ BỐ THÍ LỚN

PHẬT THUYẾT KINH VỀ NĂM SỰ BỐ THÍ LỚN

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

PHẬT THUYẾT KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

Hán dịch: Sa Môn Dà Phạm Đạt Mạ, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT KINH PHÚC BÁO CỦA TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH PHÚC BÁO CỦA TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đề Vân Bát Nhã
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Quang

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Ba Lỵ, Đời Kế Tân
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI LỖI LẦM QUA LỜI DẠY CHO TÔN GIẢ XÁ LỢI TỬ

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI LỖI LẦM QUA LỜI DẠY CHO TÔN GIẢ XÁ LỢI TỬ

Hán dịch: Ngài Đường Bất Không
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI SÁM PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI SÁM PHÁP

Hán dịch: Sa Môn Dà Phạm Đạt Mạ, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT KINH KHÔNG TĂNG KHÔNG GIẢM

PHẬT THUYẾT KINH KHÔNG TĂNG KHÔNG GIẢM

Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí, Đời Đường
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG PHẬT ĐẢNH TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG PHẬT ĐẢNH TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Ba Lỵ, Đời Kế Tân
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm