Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ CỔ DẬT

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3
DANH HIỆU KIM CƯƠNG GIÁO PHÁP CỦA THAI TẠNG

DANH HIỆU KIM CƯƠNG GIÁO PHÁP CỦA THAI TẠNG

Hội tập: Ngài Nghĩa Thao, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

BÁT QUAN TRAI NGHI QUY

BÁT QUAN TRAI NGHI QUY

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

UYỂN LĂNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ

UYỂN LĂNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ

Tác giả: Ngài Bùi Hưu, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP

TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Chơn

BÀI TỤNG VỀ NHÂN DUYÊN TÂM GIẢI THÍCH LUẬN

BÀI TỤNG VỀ NHÂN DUYÊN TÂM GIẢI THÍCH LUẬN

Tác giả: Ngài Mãnh Long Bồ Tát
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tâm Châu

PHÁP MẬT YẾU TRỊ BỆNH THIỀN

PHÁP MẬT YẾU TRỊ BỆNH THIỀN

Hán dịch: Ngài Trở Cừ Kinh Thinh
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Xuân

KỆ KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG

KỆ KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG

Tác giả: Ngài Long Thọ Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Tăng Già Bạt Ma, Đời Tống

BỐ THÍ ẨM THỰC CHO CÁC NGẠ QUỶ VÀ THUỶ PHÁP

BỐ THÍ ẨM THỰC CHO CÁC NGẠ QUỶ VÀ THUỶ PHÁP

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Quảng Minh

LUẬN DUYÊN SANH

LUẬN DUYÊN SANH

Tác giả: Ngài Uất Lăng Ca
Hán dịch: Ngài Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tuỳ
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

LUẬN VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

LUẬN VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Tác giả: Ngài Tịnh Ý Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Bồ Đề Lưu Chi
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

PHÁP HỘ MA BẮC ĐẨU THẤT TINH

PHÁP HỘ MA BẮC ĐẨU THẤT TINH

Tác giả: Ngài Nhật Hành, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHÁP TUỲ HÀNH NIỆM TỤNG ĐẠI TÌ LÔ GIÀ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH LƯỢC THỊ THẤT CHI

PHÁP TUỲ HÀNH NIỆM TỤNG ĐẠI TÌ LÔ GIÀ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH LƯỢC THỊ THẤT CHI

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI TINH YẾU

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI TINH YẾU

Tác giả: Ngài Trí Húc, Đời Minh
Việt dịch: Tuệ Nhẫn

TÍN TÂM MINH TÍN TÂM MINH

TÍN TÂM MINH TÍN TÂM MINH

Tác giả: Ngài Tăng Xán, Đời Tuỳ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

PHẬT THUYẾT TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA LƯỢC GIẢI

PHẬT THUYẾT TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA LƯỢC GIẢI

Tác giả: Pháp Tạng, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc

CHUẨN ĐỀ PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

CHUẨN ĐỀ PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

Hội tập: Ngài Hạ Đạo Nhơn, Đời Thanh
Việt dịch: Huyền Thanh

LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

Tác giả: Đường Huệ Hải
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

VẬT BẤT THIÊN CHÍNH LƯỢNG LUẬN CHỨNG

VẬT BẤT THIÊN CHÍNH LƯỢNG LUẬN CHỨNG

Tác giả: Ngài Đạo Hoành, Đời Minh
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thọ Phước