Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ CỔ DẬT

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 29
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi

Số bài: 5
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 4
HẠNH TẠNG DỊCH TỪ PALI

HẠNH TẠNG DỊCH TỪ PALI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 7
UYỂN LĂNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ

UYỂN LĂNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ

Giảng giải: Pháp Sư Bùi Hưu, Đời Đường

TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP

TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BÀI TỤNG VỀ NHÂN DUYÊN TÂM GIẢI THÍCH LUẬN

BÀI TỤNG VỀ NHÂN DUYÊN TÂM GIẢI THÍCH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Mãnh Long

PHÁP MẬT YẾU TRỊ BỆNH THIỀN

PHÁP MẬT YẾU TRỊ BỆNH THIỀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trở Cừ Kinh Thinh, Đời Tống

Số bài: 2
BỒ TÁT ĐẠI THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG DẠY TRỪ TAI GIÁO LINH PHÁP LUÂN

BỒ TÁT ĐẠI THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG DẠY TRỪ TAI GIÁO LINH PHÁP LUÂN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hoa Đình Niệm Thường

Số bài: 2
KỆ KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG

KỆ KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ 

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Ma, Đời Tống

BỐ THÍ ẨM THỰC CHO CÁC NGẠ QUỶ VÀ THỦY PHÁP

BỐ THÍ ẨM THỰC CHO CÁC NGẠ QUỶ VÀ THỦY PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

KINH TAM MUỘI KIM CƯƠNG LUẬN

KINH TAM MUỘI KIM CƯƠNG LUẬN

Giảng giải: Pháp Sư Nguyên Hiếu, Đời Tống

Số bài: 8
PHÁP HỘ MA BẮC ĐẨU THẤT TINH

PHÁP HỘ MA BẮC ĐẨU THẤT TINH

Giảng giải: Pháp Sư Nhật Hành, Đời Đường

LÂM CHUNG TAM ĐẠI YẾU QUYẾT

LÂM CHUNG TAM ĐẠI YẾU QUYẾT

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang