Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ CỔ DẬT

DI GIÁO TAM KINH

DI GIÁO TAM KINH

Tác giả: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 11