Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ CHƯ TÔNG

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Chú giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 78
LUẬN THIỀN TỊNH SONG TU CỦA NGÀI VĨNH MINH DIÊN THỌ

LUẬN THIỀN TỊNH SONG TU CỦA NGÀI VĨNH MINH DIÊN THỌ

Giảng giải: Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

Việt dịch: Sa Môn Thích Huệ Chí

Số bài: 3
NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 14
NIỆM PHẬT KÍNH

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Việt dịch: Sa Môn Thích Hồng Nhơn

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 4
TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM

TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Số bài: 34
DUY TÂM QUYẾT

DUY TÂM QUYẾT

Giảng giải : Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Giảng giải: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Trí Hải

Số bài: 10
TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách 

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 17
VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 8
CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM KHAI THỊ NIỆM PHẬT

CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT THÍCH NGHI THÔNG QUY

TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT THÍCH NGHI THÔNG QUY

Giảng giải: Ngài Đường Cơ

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Hùng

Số bài: 2
TRIỆT NGỘ ĐẠI SƯ THỊ CHÚNG

TRIỆT NGỘ ĐẠI SƯ THỊ CHÚNG

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 2
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5
QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Tuệ

TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

Giảng giải: Ngài Hạnh Sách, Đời Thanh

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 6
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 1200
THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 6
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 334