Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ CHƯ TÔNG

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Tác giả: Ngài Lục Tổ Huệ Năng
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Trí Hải

Số bài: 10
 PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢI THÍCH

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢI THÍCH

Hán dịch: Ngài Nguyên Chiếu, Đời Tống
Việt dịch: Chính Trang, Giác Vân

Số bài: 3