Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ CHƯ TÔNG

THIỀN PHÁP YẾU GIẢI

THIỀN PHÁP YẾU GIẢI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 3
HẢI HỘI THÁNH HIỀN LỤC

HẢI HỘI THÁNH HIỀN LỤC

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền

Số bài: 49
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢNG KÝ

Giảng giải: Cư Sĩ Từ Tỉnh Dân

Số bài: 5
LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 223
KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 452
KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền 

Số bài: 14
CẨM NANG TU ÐẠO

CẨM NANG TU ÐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

Số bài: 11
TRÚC SONG TÙY BÚT

TRÚC SONG TÙY BÚT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì 

Số bài: 387
TỊNH ĐỘ NGHI BIỆN

TỊNH ĐỘ NGHI BIỆN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn

Số bài: 45
ẤN QUANG PHÁP SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ

ẤN QUANG PHÁP SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 22
NGHI QUỸ THÂM SA ĐẠI TƯỚNG

NGHI QUỸ THÂM SA ĐẠI TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

A DI ĐÀ KINH THÔNG TÁN SỚ

A DI ĐÀ KINH THÔNG TÁN SỚ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 7
QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN

QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 4
MẠN THÙ THẤT LỢI BỒ TÁT CÁT TƯỜNG GIÀ ĐÀ

MẠN THÙ THẤT LỢI BỒ TÁT CÁT TƯỜNG GIÀ ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

BẢN NGUYỆN DƯỢC SƯ KINH CỔ TÍCH

BẢN NGUYỆN DƯỢC SƯ KINH CỔ TÍCH

Giảng giải: Sa Môn Thái Hiền

Số bài: 2
ĐẠI HOA NGHIÊM KINH LƯỢC SÁCH

ĐẠI HOA NGHIÊM KINH LƯỢC SÁCH

Giảng giải: Sa Môn Trừng Quán, Đời Đường

Số bài: 41
BÁT ĐẠI LINH THÁP PHẠN TÁN

BÁT ĐẠI LINH THÁP PHẠN TÁN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhật Vương

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHÁP HOA TÔNG YẾU

PHÁP HOA TÔNG YẾU

Giảng giải: Pháp Sư Nguyên Hiếu, Đời Tống

Số bài: 3
CHUYỂN KINH HÀNH ĐẠO NGUYỆN SINH TỊNH ĐỘ PHÁP SỰ TÁN

CHUYỂN KINH HÀNH ĐẠO NGUYỆN SINH TỊNH ĐỘ PHÁP SỰ TÁN

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 8