Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ CHƯ TÔNG

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 14
VÌ SAO CHÚNG TA NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

VÌ SAO CHÚNG TA NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 289
SỰ TÍCH VÀ HỌC THUYẾT CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

SỰ TÍCH VÀ HỌC THUYẾT CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 28
TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 114
 PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢI THÍCH

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢI THÍCH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Chiếu, Đời Tống

Số bài: 3
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 50
ẤN QUANG ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 8
ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 69
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 466
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 370
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 417
LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

THỌ KHANG BẢO GIÁM

THỌ KHANG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 29
TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ

TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ

Giám định: Đại Sư Ấn Quang 

Biên soạn: Pháp Sư Đạt Nhân

Số bài: 60
VĂN SAO TINH HOA LỤC

VĂN SAO TINH HOA LỤC

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 25
BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ÐỀ GIẢNG GIẢI

BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ÐỀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa 

Số bài: 15