Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ CHƯ TÔNG

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 600
DUY TÂM QUYẾT

DUY TÂM QUYẾT

Giảng giải: Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 15
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 156
KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 33
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 14
TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 37
CẨM NANG TU ĐẠO

CẨM NANG TU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC HUYỀN NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC HUYỀN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Số bài: 19
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TINH HOA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TINH HOA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Số bài: 22
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Việt dịch: Cư Sĩ Giới Nghiêm

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 29
ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Việt dịch: Sa Môn Thích Đạt Như

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 253
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 289
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 28
TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 114