Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BÁT NHÃ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Hậu Tần
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 90
PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

PHẠN NGỮ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

PHẠN NGỮ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Hán dịch: Ngài Thí Hộ Đẳng, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT TÂM KINH THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT TÂM KINH THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Thiên Tức Tai, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Mạn Đà La Tiên, Đời Lương
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH TINH YẾU ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ

PHẬT THUYẾT KINH TINH YẾU ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT TÂM KINH PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT TÂM KINH PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Pháp Nguyệt Trong, Đời Đường
Việt dịch: Quảng Minh

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ

Hán dịch: Ngài Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH LIỄU NGHĨA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH LIỄU NGHĨA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH KHAI GIÁC TỰ TÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH KHAI GIÁC TỰ TÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Duy Tịnh Đẳng, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT MẪU XUẤT SANH TAM PHÁP TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT MẪU XUẤT SANH TAM PHÁP TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 32