Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BÁT NHÃ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 16
PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 90
PHẬT THUYẾT TÂM KINH THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT TÂM KINH THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Mạn Đà La Tiên, Đời Lương

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH TINH YẾU ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ

PHẬT THUYẾT KINH TINH YẾU ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH LIỄU NGHĨA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH LIỄU NGHĨA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI THỈNH VẤN VỀ BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI THỈNH VẤN VỀ BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH KHAI GIÁC TỰ TÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH KHAI GIÁC TỰ TÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Duy Tịnh, Đời Triệu Tống

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 32
PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT SAO

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT SAO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Tì, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT PHẠN NGỮ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

PHẬT THUYẾT PHẠN NGỮ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, đời Đường

 PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẠO THÁP

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẠO THÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI LẠC XOA

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI LẠC XOA

Hán dich: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH QUẢNG NGHĨA PHÁP MÔN

PHẬT THUYẾT KINH QUẢNG NGHĨA PHÁP MÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Ðế, Đời Trần