Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BÁT NHÃ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Số bài: 16
PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 90
PHẬT THUYẾT TÂM KINH THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT TÂM KINH THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Mạn Đà La Tiên, Đời Lương

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH TINH YẾU ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ

PHẬT THUYẾT KINH TINH YẾU ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH LIỄU NGHĨA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH LIỄU NGHĨA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI THỈNH VẤN VỀ BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI THỈNH VẤN VỀ BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH KHAI GIÁC TỰ TÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH KHAI GIÁC TỰ TÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Sa Môn Duy Tịnh, Đời Triệu Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 32
PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT SAO

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT SAO

Hán dịch: Ngài Đàm Ma Tì, Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Thường

Số bài: 13
 PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẠO THÁP

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẠO THÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Việt dịch: Cư Sĩ Quảng Minh

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI LẠC XOA

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI LẠC XOA

Hán dich: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH QUẢNG NGHĨA PHÁP MÔN

PHẬT THUYẾT KINH QUẢNG NGHĨA PHÁP MÔN

Hán dịch: Ngài Thiên Trúc Tam Tạng Chơn Ðế, Đời Trần