Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BÁT NHÃ

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA BIẾN CHIẾU QUANG MINH TẠNG VÔ TỰ PHÁP MÔN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA BIẾN CHIẾU QUANG MINH TẠNG VÔ TỰ PHÁP MÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hư Không Bà Ha La Tái, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH SA DI LA

PHẬT THUYẾT KINH SA DI LA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT NỘI TẬP LỤC BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT NỘI TẬP LỤC BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Huyền, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH HIỆU LƯỢNG SỔ CÔNG CHÂU CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH HIỆU LƯỢNG SỔ CÔNG CHÂU CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bảo Tư Duy, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH PHÓNG QUANG BÁT NHÃ

PHẬT THUYẾT KINH PHÓNG QUANG BÁT NHÃ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Vô La Xoa, Đời Tây Tấn

Số bài: 90
PHẬT THUYẾT KINH TẠP TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH TẠP TẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU PHẨM BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU PHẨM BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 29