Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 62
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

Số bài: 48
PHẬT THUYẾT KINH ÐẠI SANH NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH ÐẠI SANH NGHĨA

Hán dịch: Ngài Thí Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Cương Lương Gia Xá, Đời Lưu Tống

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN

Hán dịch: Ngài Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Hùng

Số bài: 18
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM, CHƯƠNG NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM, CHƯƠNG NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH DI GIÁO

PHẬT THUYẾT KINH DI GIÁO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Quang

Số bài: 12
HAI MƯƠI NĂM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

HAI MƯƠI NĂM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO

PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Đường

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Huệ Thanh

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chính Tiến

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH THÁI TỬ MỘ PHÁCH

PHẬT THUYẾT KINH THÁI TỬ MỘ PHÁCH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT THIÊN

Hán dịch: Ngài Trở Cừ Kinh Thinh, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT NGUYỆT QUANG

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT NGUYỆT QUANG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT DANH HIỆU LỢI ÍCH ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT DANH HIỆU LỢI ÍCH ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Khương Tăng Khải, Đời Tào Ngụy

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa