Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Đức Niệm

Số bài: 48
PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Cương Lương Gia Xá, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hưng Từ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Hán dịch: Sa Môn An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Cù Đàm Pháp Trí quận Dương Xuyên, Đời Tuỳ
Việt dịch: Sa Môn Thích Tuệ Thông

PHẬT THUYẾT KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TỪ THỊ BỒ TÁT THƯỢNG SANH HỶ TÚC THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TỪ THỊ BỒ TÁT THƯỢNG SANH HỶ TÚC THIÊN

Hán dịch: Kàlayasas (383-442)
Việt dịch: Nguyên Hiển

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI HẮC LONG CHIẾN THẮNG NGOẠI ĐẠO HÀNG PHỤC THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI HẮC LONG CHIẾN THẮNG NGOẠI ĐẠO HÀNG PHỤC THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI THẦN CHÚ

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHẬT THUYẾT KINH MỘT NGHÌN NĂM TRĂM DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH MỘT NGHÌN NĂM TRĂM DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG NGHIÊM THẬP CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG NGHIÊM THẬP CHÚ

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thần Thiên Tức Tai
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm