Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

Số bài: 48
PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 62
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Cương Lương Gia Xá, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hưng Từ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - CHƯƠNG NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - CHƯƠNG NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Hán dịch: Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

PHẬT THUYẾT KINH DI GIÁO

PHẬT THUYẾT KINH DI GIÁO

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Hậu Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Quang

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Ngài Cù Đàm Pháp Trí, Đời Tuỳ
Việt dịch: Sa Môn Thích Tuệ Thông

PHẬT THUYẾT  KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Hán dịch: Sa Môn An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chính Tiến

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Huệ Thanh

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI HẮC LONG CHIẾN THẮNG NGOẠI ĐẠO HÀNG PHỤC THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI HẮC LONG CHIẾN THẮNG NGOẠI ĐẠO HÀNG PHỤC THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI THẦN CHÚ

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TỪ THỊ BỒ TÁT THƯỢNG SANH HỶ TÚC THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TỪ THỊ BỒ TÁT THƯỢNG SANH HỶ TÚC THIÊN

Hán dịch: Ngài Tống Trở Cừ Kinh Thinh
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH MỘT NGHÌN NĂM TRĂM DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH MỘT NGHÌN NĂM TRĂM DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm