Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BẢN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Ca Diếp Ma Đằng Cộng Pháp Lan, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH BÁT QUAN TRAI

PHẬT THUYẾT KINH BÁT QUAN TRAI

Hán dịch: Ngài Trở Cừ Kinh Thinh, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH ÐẠI SANH NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH ÐẠI SANH NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tống Thí Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Ðà, Đời Ðường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Lễ