Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BẢN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Ðà, Đời Ðường

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI KIM CANG THỌ MẠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI KIM CANG THỌ MẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TỪ BI METTA SUTTA

PHẬT THUYẾT KINH TỪ BI METTA SUTTA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI LỖI LẦM QUA LỜI DẠY CHO TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI LỖI LẦM QUA LỜI DẠY CHO TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN TỒI MA OÁN ĐỊCH PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN TỒI MA OÁN ĐỊCH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TƯỢNG PHÁP QUYẾT NGHI

PHẬT THUYẾT KINH TƯỢNG PHÁP QUYẾT NGHI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH PHẬT A TỲ ĐÀM XUẤT GIA TƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT A TỲ ĐÀM XUẤT GIA TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH THANH TỊNH TỲ NI PHƯƠNG QUẢNG

PHẬT THUYẾT KINH THANH TỊNH TỲ NI PHƯƠNG QUẢNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH CUNG KÍNH

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH CUNG KÍNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI HỘI TẬP

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI HỘI TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH VỀ TÁM ĐIỀU NUÔI LỚN CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH VỀ TÁM ĐIỀU NUÔI LỚN CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT NIỆM TỤNG PHÁP

ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT NIỆM TỤNG PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH A TRA BÀ BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH A TRA BÀ BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ

PHẬT THUYẾT KINH BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 47
PHẬT THUYẾT KINH BẢO VŨ

PHẬT THUYẾT KINH BẢO VŨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đạt Ma Lưu Chi, Đời Đường

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN

PHẬT THUYẾT KINH BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 3
KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI TÀ KIẾN

KINH PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI TÀ KIẾN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH DANH HIỆU TÁM ĐỨC PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DANH HIỆU TÁM ĐỨC PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy