Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BẢN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Ðà, Đời Ðường

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Lễ

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI KIM CANG THỌ MẠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI KIM CANG THỌ MẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TỪ BI METTA SUTTA

PHẬT THUYẾT KINH TỪ BI METTA SUTTA

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Châu

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI LỖI LẦM QUA LỜI DẠY CHO TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT

PHẬT THUYẾT KINH SÁM HỐI LỖI LẦM QUA LỜI DẠY CHO TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN TỒI MA OÁN ĐỊCH PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN TỒI MA OÁN ĐỊCH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TƯỢNG PHÁP QUYẾT NGHI

PHẬT THUYẾT KINH TƯỢNG PHÁP QUYẾT NGHI

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH PHẬT A TỲ ĐÀM XUẤT GIA TƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT A TỲ ĐÀM XUẤT GIA TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH THANH TỊNH TỲ NI PHƯƠNG QUẢNG

PHẬT THUYẾT KINH THANH TỊNH TỲ NI PHƯƠNG QUẢNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH CUNG KÍNH

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH CUNG KÍNH

Hán dịch: Ngài Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI HỘI TẬP

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI HỘI TẬP

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH VỀ TÁM ĐIỀU NUÔI LỚN CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH VỀ TÁM ĐIỀU NUÔI LỚN CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hộ, Đời Triệu Tống

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng An

ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT NIỆM TỤNG PHÁP

ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT NIỆM TỤNG PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ

PHẬT THUYẾT KINH BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 47
PHẬT THUYẾT KINH BẢO VŨ

PHẬT THUYẾT KINH BẢO VŨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Đạt Ma Lưu Chi, Đời Đường

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN

PHẬT THUYẾT KINH BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH DANH HIỆU TÁM ĐỨC PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DANH HIỆU TÁM ĐỨC PHẬT

Hán dịch: Ngài Xà Na Quật Đa, Đời Tùy

PHẬT THUYẾT KINH ĐẮC VÔ CẤU THÍ NỮ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẮC VÔ CẤU THÍ NỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG BÁT NÊ HOÀN

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG BÁT NÊ HOÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 9