Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ BẢN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Ca Diếp Ma Đằng, Ngài Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành