Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

6.8 - BỘ MỤC LỤC

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA

Tác giả: Ngài Huyền Giác, đời Đường
Việt dịch: Nguyên Thuận