Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

6.7 - BỘ KINH SỚ

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư
Việt dịch: Thích Huyền Dung

Số bài: 7
TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP - LƯƠNG HOÀNG SÁM

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP - LƯƠNG HOÀNG SÁM

Tác giả: Hoà Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương
Giảo chánh: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Thích Viên Giác

Số bài: 40
TỤNG XƯNG TÁN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

TỤNG XƯNG TÁN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Huệ Trí, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

BÀI TÁN DƯƠNG BẰNG TIẾNG PHẠN VỀ TÁM LINH THÁP LỚN

BÀI TÁN DƯƠNG BẰNG TIẾNG PHẠN VỀ TÁM LINH THÁP LỚN

Hán dịch: Ngài Giới Nhựt Vương Chế Tống Pháp Hiền, Tây Thiên
Việt dịch: Thích Như Điển

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP DƯỢC SƯ TAM MUỘI

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP DƯỢC SƯ TAM MUỘI

Hán dịch: Thọ Đăng Tập, đời Thanh
Việt dịch: Huyền Thanh

Số bài: 5
BÀI XƯNG TÁN HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN

BÀI XƯNG TÁN HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN

Hán dịch: Ngài Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

KHUYÊN DẠY CÁC VỊ TỲ KHEO MỚI PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

KHUYÊN DẠY CÁC VỊ TỲ KHEO MỚI PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

Hán dịch: Ngài Đạo Tuyên, đời Đường
Việt dịch: Thích Nguyên Chơn

GIỚI KINH CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

GIỚI KINH CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, đời Đường
Việt dịch: Thích Tâm Hạnh

Số bài: 10
GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, đời Đường
Việt dịch: Thích Tâm Hạnh

Số bài: 9