Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

6.7 - BỘ KINH SỚ

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

Tác giả: Quốc Sư Ngộ Đạt
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Huyền Dung

Số bài: 11
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Tác giả: Hoà Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương
Giảo chánh: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Thích Viên Giác

Số bài: 11
MỤC LIÊN SÁM PHÁP

MỤC LIÊN SÁM PHÁP

Số bài: 4