Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

6.5 - BỘ CỔ DẬT

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 4
PHÁP MẬT YẾU TRỊ BỆNH THIỀN

PHÁP MẬT YẾU TRỊ BỆNH THIỀN

Hán dịch: Ngài Trở Cừ Kinh Thinh
Việt dịch: Thích Nguyên Xuân

KỆ KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG

KỆ KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG

Tác giả: Long Thọ Bồ Tát
Hán dịch: Tăng Già Bạt Ma, đời Tống

BÁT QUAN TRAI NGHI QUY

BÁT QUAN TRAI NGHI QUY

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

UYỂN LĂNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ

UYỂN LĂNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ

Tác giả: Ngài Bùi Hưu, đời Đường
Việt dịch: Thích Thanh Từ

TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP

TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Dao Tần
Việt dịch: Thích Nguyên Chơn

BÀI TỤNG VỀ NHÂN DUYÊN TÂM GIẢI THÍCH LUẬN

BÀI TỤNG VỀ NHÂN DUYÊN TÂM GIẢI THÍCH LUẬN

Tác giả: Mãnh Long Bồ Tát
Việt dịch: Thích Tâm Châu

BỐ THÍ ẨM THỰC CHO CÁC NGẠ QUỶ VÀ THUỶ PHÁP

BỐ THÍ ẨM THỰC CHO CÁC NGẠ QUỶ VÀ THUỶ PHÁP

Hán dịch: Ngài Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Quảng Minh

LUẬN DUYÊN SANH

LUẬN DUYÊN SANH

Tác giả: Ngài Uất Lăng Ca
Hán dịch: Ngài Đạt Ma Cấp Đa, đời Tuỳ
Việt dịch: Thích Như Điển

LUẬN VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

LUẬN VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Tác giả: Tịnh Ý Bồ Tát
Hán dịch: Bồ Đề Lưu Chi
Việt dịch: Thích Như Điển

PHÁP HỘ MA BẮC ĐẨU THẤT TINH

PHÁP HỘ MA BẮC ĐẨU THẤT TINH

Tác giả: Ngài Nhứt Hành, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHÁP TUỲ HÀNH NIỆM TỤNG ĐẠI TÌ LÔ GIÀ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH LƯỢC THỊ THẤT CHI

PHÁP TUỲ HÀNH NIỆM TỤNG ĐẠI TÌ LÔ GIÀ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH LƯỢC THỊ THẤT CHI

Hán dịch: Ngài Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

GIẢNG GIẢI TINH YẾU KINH A DI ĐÀ

GIẢNG GIẢI TINH YẾU KINH A DI ĐÀ

Tác giả: Trí Húc, đời Minh
Việt dịch: Tuệ Nhẫn

TÍN TÂM MINH TÍN TÂM MINH

TÍN TÂM MINH TÍN TÂM MINH

Tác giả: Ngài Tăng Xán, đời Tuỳ
Việt dịch: Thích Thanh Từ

LƯỢC GIẢI TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT BA

LƯỢC GIẢI TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT BA

Tác giả: Pháp Tạng, đời Đường
Việt dịch: Thích Bảo Lạc

CHUẨN ĐỀ PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

CHUẨN ĐỀ PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

Hội tập: Hạ Đạo Nhơn, đời Thanh
Việt dịch: Huyền Thanh

LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

Tác giả: Đường Huệ Hải
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thanh Từ

VẬT BẤT THIÊN CHÍNH LƯỢNG LUẬN CHỨNG

VẬT BẤT THIÊN CHÍNH LƯỢNG LUẬN CHỨNG

Tác giả: Ngài Đạo Hoành, đời Minh
Việt dịch: Thích Thọ Phước

BÀI TÁN THÁN ĐỨC KIẾT TƯỜNG CỦA PHẬT

BÀI TÁN THÁN ĐỨC KIẾT TƯỜNG CỦA PHẬT

Tác giả: Tịch Hữu Tôn Giả
Hán dịch: Ngài Tống Thí Hộ
Việt dịch: Thích Như Điển