Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

6.5 - BỘ CỔ DẬT

DI GIÁO TAM KINH

DI GIÁO TAM KINH

Tác giả: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 12