Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

6.4 - BỘ SỰ VỊ

GIẢNG GIẢI BỐN PHÁP A HÀM MỘ

GIẢNG GIẢI BỐN PHÁP A HÀM MỘ

Tác giả: Bà Tố Bạt Đà
Hán dịch: Cưu Ma La Phật Đề Đẳng, Phù Tần
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 2
LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

Việt dịch: Thích Như Điển

Số bài: 4
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO

Tác giả: Ngài Đạo Thế, đời Đường
Việt dịch: Thích Quảng An

Số bài: 31
KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ  PHÂN THUẬN TÁN

KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬN TÁN

Hán dịch: Ngài Khuy Cơ, đời Đường
Việt dịch: Thích Bảo Lạc

Số bài: 4
BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ

BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ

Hội tập: Ngài Minh Diệu Hiệp
Việt dịch: Thích Hồng Nhơn

Số bài: 5
BÀI TÁN DƯƠNG KIỀN TRUỲ BẰNG TIẾNG PHẠN

BÀI TÁN DƯƠNG KIỀN TRUỲ BẰNG TIẾNG PHẠN

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Thích Như Điển

LƯỢC GIẢI KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

LƯỢC GIẢI KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Tác giả: Ngài Trí Húc, đời Minh
Việt dịch: Thích Thiện Huệ

BÀI TỤNG BỒ TÁT LONG THỌ KHUYẾN GIỚI VƯƠNG

BÀI TỤNG BỒ TÁT LONG THỌ KHUYẾN GIỚI VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Thích Như Điển

BỒ ĐỀ TÂM QUÁN THÍCH

BỒ ĐỀ TÂM QUÁN THÍCH

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, đời Tống
Việt dịch: Thích Như Điển

BỒ TÁT LONG THỌ VÌ VUA THIỀN ĐÀ CA NÓI KỆ PHÁP TRỌNG YẾU

BỒ TÁT LONG THỌ VÌ VUA THIỀN ĐÀ CA NÓI KỆ PHÁP TRỌNG YẾU

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Ma, đời Tống
Việt dịch: Thích Như Điển

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

Hán dịch: Đạt Lạt Ma Ca Bặc Sở Tát Mộc Đan Đạt Nhĩ Kiết
Việt dịch: Thích Quảng Trí

DỊ BỘ TÔNG LUẬN

DỊ BỘ TÔNG LUẬN

Tác giả: Thế Hữu Bồ Tát
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Thích Trí Quang

KỆ XƯNG TÁN BẢY VỊ PHẬT

KỆ XƯNG TÁN BẢY VỊ PHẬT

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, đời Tống
Việt dịch: Thích Như Điển

PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN

PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN

Hán dịch: Ngài Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHÁP THỈNH TÂN ĐẦU LÔ

PHÁP THỈNH TÂN ĐẦU LÔ

Hán dịch: Huệ Giản, đời Lưu Tống
Việt dịch: Thích Như Điển

ĐẠT MA ĐẠI SƯ HUYẾT MẠCH LUẬN

ĐẠT MA ĐẠI SƯ HUYẾT MẠCH LUẬN

Tác giả: Bồ Đề Đạt Ma Thuật, đời Lương
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

TAM LUẬN LƯỢC CHƯƠNG

TAM LUẬN LƯỢC CHƯƠNG

Tác giả: Ngài Cát Tạng, đời Tuỳ
Việt dịch: Đức Thuận, Đức Nghiêm

TÔNG CHỈ PHÁI LÂM TẾ

TÔNG CHỈ PHÁI LÂM TẾ

Tác giả: Ngài Huệ Hồng, đời Tống
Việt dịch: Thích Đồng Tiến, Thích Chúc Hiền

TỨ PHẦN SAN ĐỊNH TỲ KHEO NI GIỚI BỔN

TỨ PHẦN SAN ĐỊNH TỲ KHEO NI GIỚI BỔN

Tác giả: Ngài Nguyên Chiếu Trùng Định, đời Tống
Việt dịch: Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến