Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

6.4 - BỘ SỰ VỊ

KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, đời Tấn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Huệ Hưng