Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

6.2 - BỘ SỬ TRUYỆN

THÍCH CA PHỔ

THÍCH CA PHỔ

Biên soạn: Sa Môn Thích Đăng Hữu
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 35
THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

Biên soạn: Sa Môn Thích Đạo Tuyên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 9
ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Thích Như Điển

Số bài: 13
DANH HIỆU KIM CƯƠNG GIÁO PHÁP CỦA THAI TẠNG

DANH HIỆU KIM CƯƠNG GIÁO PHÁP CỦA THAI TẠNG

Hội tập: Ngài Nghĩa Thao, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ

Tác giả: Vô Trước Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Đạt Ma Cấp Đa, đời Tuỳ
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 2
LUẬN KINH VÔ LƯỢNG THỌ

LUẬN KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Tác giả: Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát
Hán dịch: Bồ Đề Lưu Chi
Việt dịch: Nguyên Thuận