Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

5.5 - BỘ SỚ TẬP

TỊNH ĐỘ CHỈ QUYẾT

TỊNH ĐỘ CHỈ QUYẾT

Tác giả: Ngài Đạo Triêm, đời Thanh
Việt dịch: Thích Minh Thành

Số bài: 14
TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP - LƯƠNG HOÀNG SÁM

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP - LƯƠNG HOÀNG SÁM

Tác giả: Hoà Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương
Giảo chánh: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Thích Viên Giác

Số bài: 40
PHÁP BẢO ĐÀN KINH

PHÁP BẢO ĐÀN KINH

Tác giả: Lục Tổ Huệ Năng
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến và Đoàn Trung Còn

Số bài: 11
LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN

LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN

Hán dịch: Vương Nhựt Hưu, đời Tống
Việt dịch: Thích Hành Trụ

Số bài: 11