Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu.

daitangkinh.vn

5.5 BỘ SỚ TẬP

CHÚ GIẢI KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

CHÚ GIẢI KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Tác giả: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 25
KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Hành Trụ

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

Tác giả: Quốc Sư Ngộ Đạt
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Huyền Dung

Số bài: 11
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Tác giả: Hoà Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương
Giảo chánh: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Số bài: 21