Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

5.5 - BỘ SỚ TẬP

CHÚ GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ

CHÚ GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Tác giả: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 25
KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 21