Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

5.4 - BỘ LUẬN TẬP

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 138
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 4
NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

Hán dịch: Ngài Phi Tích, Đời Đường
Việt dịch: Định Huệ

Số bài: 21
LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA

LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA

Tác giả: Thắng Đức Xích Y Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Pháp Hộ Đẳng, đời Tống
Việt dịch: Nguyên Huệ

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 4