Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

5.4 - BỘ LUẬN TẬP

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Hậu Tần
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 6