Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

5.3 - BỘ LUẬT TẬP

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Nữ Diệu Sơn

BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 10