Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

5.1 - TỊNH ĐỘ NĂM KINH

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Nguyên Hán bản: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Đức Niệm

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hưng Từ

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát