Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

4.4 - BỘ DU GIÀ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Thích Thiện Siêu

Số bài: 138
LUẬN TỊNH ĐỘ

LUẬN TỊNH ĐỘ

Tác giả: Ngài Ca Tài, đời Đường
Việt dịch: Giới Niệm, Diệu Thảo, Chúc Đức

Số bài: 10
LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Tác giả: Ưu Ba Để Sa
Hán dịch: Tăng Già Bà La, đời Lương
Việt dịch: Thích Như Điển

Số bài: 13
LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU  NGHĨA

LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

Tác giả: Tam Bảo Tôn Bồ Tát, Đại Vực Long Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Thi Hộ, đời Tống
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ VIỆC THÀNH LẬP THẾ GIỚI

PHẬT THUYẾT LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ VIỆC THÀNH LẬP THẾ GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Chơn Đế, đời Trần
Việt dịch: Thích Như Điển

LUẬN BẢO TẠNG

LUẬN BẢO TẠNG

Hán dịch: Tăng Triệu Trước, đời Hậu Tần
Việt dịch: Thích Duy Lực

Số bài: 4
THÀNH DUY THỨC LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 8
LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Tác giả: Ngài Bành Tế Thanh
Việt dịch: Hải Triều Âm

LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

Tác giả: Ngài An Huệ Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Địa Bà Ha La, đời Đường
Việt dịch: Thích Nguyên Hùng

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

Tác giả: Ngài Viên Hoằng Đạo, đời Minh
Việt dịch: Thích Trí Thông

Số bài: 11
LUẬN TUỲ TƯỚNG

LUẬN TUỲ TƯỚNG

Tác giả: Đức Huệ Pháp Sư
Hán dịch: Trần Chơn Đế
Việt dịch: Thích Như Điển

Số bài: 4
LUẬN KIM CANG CHÂM

LUẬN KIM CANG CHÂM

Tác giả: Pháp Xưng Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, đời Tống
Việt dịch: Thích Như Điển

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

Tác giả: Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa
Chuyển dịch từ Pàli sang Anh ngữ: Trưởng Lão Nânmoli
Việt dịch: Thích Phước Sơn

Số bài: 24
SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

Việt dịch: Thích Thanh Từ

Số bài: 11