Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

4.4 - BỘ DU GIÀ

PHẬT THUYẾT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

PHẬT THUYẾT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Tác giả: Ngài Thiên Thân Bồ Tát
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Hoa