Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

4.2 - BỘ TỲ ĐÀM

LUẬN ĐẠI THỪA NGŨ UẨN

LUẬN ĐẠI THỪA NGŨ UẨN

Tác giả: Ngài Thế Thân Bồ Tát
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Thích Nhất Chân

Số bài: 9
DU GIÀ THẬP BÁT HỘI CHỈ QUY KINH KIM CANG ĐỈNH

DU GIÀ THẬP BÁT HỘI CHỈ QUY KINH KIM CANG ĐỈNH

Hán dịch: Ngài Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

LUẬN KIM CANG ĐỈNH DU GIÀ TRUNG PHÁT TÂM A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ

LUẬN KIM CANG ĐỈNH DU GIÀ TRUNG PHÁT TÂM A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Thích Như Điển

LUẬN CÂU XÁ

LUẬN CÂU XÁ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ SỰ THẾ GIỚI THÀNH LẬP

PHẬT THUYẾT LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ SỰ THẾ GIỚI THÀNH LẬP

Hán dịch: Ngài Trần Chơn Đế
Việt dịch: Thích Như Điển

Số bài: 26