Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

4.2 - BỘ TỲ ĐÀM

LUẬN BẢO TẠNG

LUẬN BẢO TẠNG

Tác giả: Đại Sư Tăng Triệu
Việt dịch: Thích Duy Lực

LUẬN KINH VÔ LƯỢNG THỌ BÀI KỆ NGUYỆN VÃNG SANH

LUẬN KINH VÔ LƯỢNG THỌ BÀI KỆ NGUYỆN VÃNG SANH

Hán dịch: Ngài Đường Bất Không
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm