Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

4.1 - BỘ THÍCH KINH LUẬN

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

Tác giả: Ngài Phi Tích, đời Đường
Việt dịch: Định Huệ

Số bài: 21
LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA

LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA

Tác giả: Thắng Đức Xích Y Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Pháp Hộ Đẳng, đời Tống
Việt dịch: Nguyên Huệ