Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

4.1 - BỘ THÍCH KINH LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 16