Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.9 - CÁC BỘ KHÁC

KINH SÁU ĐIỀU THIẾT YẾU CHO BÀ LÃO

KINH SÁU ĐIỀU THIẾT YẾU CHO BÀ LÃO

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Đà La, Lưu Tống
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG

KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu