Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.8 - BỘ KINH TẬP

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Đọc tụng: Thượng Tọa Thích Huệ Duyên

KINH VỀ NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI Ở TRƯỚC BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

KINH VỀ NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI Ở TRƯỚC BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

Hán dịch: Ngài Đường Bất Không
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI DANH HIỆU CỦA PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI DANH HIỆU CỦA PHẬT

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH BA TRUNG KIẾP

KINH BA TRUNG KIẾP

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

KINH THẬP THƯỢNG

KINH THẬP THƯỢNG

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

KINH LÃO MẪU

KINH LÃO MẪU

Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ

KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chánh Lạc

KINH TRỐNG PHÁP LỚN

KINH TRỐNG PHÁP LỚN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không, Đời Thiên Trúc
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Đức

Số bài: 2
KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thần Thiên Tức Tai
Việt dịch: Nguyên Thuận

Số bài: 5
KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đại Đường
Việt dịch: Quảng Minh

KINH CÔNG ĐỨC CÓ ĐƯỢC DO THỌ TRÌ BẢY DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

KINH CÔNG ĐỨC CÓ ĐƯỢC DO THỌ TRÌ BẢY DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Thích Hằng Đạt

KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

Việt dịch: Thích Minh Châu