Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.7 - BỘ ĐẠI TẬP

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

Số bài: 14
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Việt dịch: Sa Môn Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan Đồng Thanh và Tục Pháp Thuật, Hậu Hán
Việt dịch: Thánh Tri Phỏng

NGHI THỨC ĐẠI SÁM HỐI TRƯỚC TÁM MƯƠI TÁM VỊ PHẬT

NGHI THỨC ĐẠI SÁM HỐI TRƯỚC TÁM MƯƠI TÁM VỊ PHẬT

Hán dịch: Ngài Bất Động Pháp Sư
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH LĂNG GIÀ

KINH LĂNG GIÀ

Hán dịch: Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Duy Lực

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT LIỆU TRỊ BỆNH KINH

PHẬT THUYẾT LIỆU TRỊ BỆNH KINH

Hán dịch: Tam Tạng Thích Nghĩa Tịnh đời Đường
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Ngọc

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đề Vân Bát Nhã, đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

KINH VU LAN BÁO HIẾU

KINH VU LAN BÁO HIẾU

Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, đời Đại Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Việt dịch: Sa Môn Thích Nhật Từ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Việt dịch: Thích Trung Quán

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ, Sa Môn Thiên Tức Tai
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

KINH THIỆN SINH

KINH THIỆN SINH

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Cù Đàm Pháp Trí quận Dương Xuyên, đời Tuỳ
Việt dịch: Thích Tuệ Thông

KINH KALAMA

KINH KALAMA

Việt dịch: Thích Minh Châu

KINH TỤNG NĂM NGHIỆP CẢM CỦA ĐỊA NGỤC

KINH TỤNG NĂM NGHIỆP CẢM CỦA ĐỊA NGỤC

Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

 KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Việt dịch: Nguyên Thuận