Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.6 - BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA DIỆU SẮC

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA DIỆU SẮC

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH THỌ TÂN TUẾ

PHẬT THUYẾT KINH THỌ TÂN TUẾ

Hán dịch: Tam Tạng Trúc Pháp Hộ, đời Tây Tấn
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH ÐÂU ÐIỀU

PHẬT THUYẾT KINH ÐÂU ÐIỀU

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT BẤT TỰ THỦ Ý KINH

PHẬT THUYẾT BẤT TỰ THỦ Ý KINH

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, đời Ngô
Việt dịch: Trần Văn Nghĩa

PHẬT THUYẾT KINH HỘ QUỐC

PHẬT THUYẾT KINH HỘ QUỐC

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH MA NHIỄU LOẠN

PHẬT THUYẾT KINH MA NHIỄU LOẠN

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH PHỤC DÂM

PHẬT THUYẾT KINH PHỤC DÂM

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Tây Tấn
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH KHỔ ẤM NHÂN SỰ

PHẬT THUYẾT KINH KHỔ ẤM NHÂN SỰ

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Tây Tấn
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, đời Tống
Việt dịch: Thích Thiện Trì

PHẬT THUYẾT KINH CỬU PHẨM VÃNG SANH A DI ĐÀ TAM MA ĐỊA TẬP ĐA RA NI

PHẬT THUYẾT KINH CỬU PHẨM VÃNG SANH A DI ĐÀ TAM MA ĐỊA TẬP ĐA RA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Viên Đức

PHẬT THUYẾT KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường

PHẬT THUYẾT KINH BỐN VÔ SỞ UÝ

PHẬT THUYẾT KINH BỐN VÔ SỞ UÝ

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, đời Tống
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH BỔN TƯƠNG Ỷ TRÍ

PHẬT THUYẾT KINH BỔN TƯƠNG Ỷ TRÍ

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Hậu Hán
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT ĐẠI THÁNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT TÁN PHẬT PHÁP THÂN LỄ

PHẬT THUYẾT ĐẠI THÁNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT TÁN PHẬT PHÁP THÂN LỄ

Hán dịch: Ngài Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP, BỒ TÁT HIỀN HỘ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP, BỒ TÁT HIỀN HỘ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Ða của xứ Ấn Ðộ, Ðời nhà Tùy
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Ðạt

PHẬT THUYẾT KINH HIẾU TỬ

PHẬT THUYẾT KINH HIẾU TỬ

Hán dịch: Thất dịch
Việt dịch: Thích Tâm Châu