Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.6 - BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Dao Tần
Việt dịch: Tuệ Khai

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Lộc

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ NỮ AM ĐỀ GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ NỮ AM ĐỀ GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA

Hán dịch: Ngài Bát Nhã, Đời Đường
Việt dịch: Thích Nữ Diệu Châu

PHẬT THUYẾT MA ĐẶNG NỮ KINH

PHẬT THUYẾT MA ĐẶNG NỮ KINH

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Hậu Hán
Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT

Hán dịch: Pháp Sư Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trì

PHẬT THUYẾT PHÚC TRUNG NỮ THÍNH KINH

PHẬT THUYẾT PHÚC TRUNG NỮ THÍNH KINH

Hán dịch: Đàm Vô Sấm, Bắc Lương
Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH DỊ XUẤT BỒ TÁT BẢN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH DỊ XUẤT BỒ TÁT BẢN KHỞI

Hán dịch: Ngài Trúc Đại Lực Cộng Khương Mạnh Tường, Hậu Hán
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH TU HÀNH BẢN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH TU HÀNH BẢN KHỞI

Hán dịch: Ngài Trúc Đại Lực Cộng Khương Mạnh Tường, Hậu Hán
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH NGÂN SẮC NỮ

PHẬT THUYẾT KINH NGÂN SẮC NỮ

Hán dịch: Phật Đà Phiến Đa, Nguyên Nguỵ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TAM MA NHẠ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TAM MA NHẠ

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, đời Tống
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TIN PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TIN PHẬT

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH ĐẾ THÍCH SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẾ THÍCH SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ngài Bạch Pháp Tổ, Tây Tấn
Việt dịch: Thích Thanh Từ

PHẬT THUYẾT KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH

PHẬT THUYẾT KINH CON NGƯỜI DO DỤC SANH

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Hậu Hán
Việt dịch: Thích Chánh Lạc, Thích Tâm Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH DỤ MẶT TRĂNG

PHẬT THUYẾT KINH DỤ MẶT TRĂNG

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, đời Tống
Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Quang

PHẬT THUYẾT KINH BA LẦN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH BA LẦN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH BẤT TỰ THỦ

PHẬT THUYẾT KINH BẤT TỰ THỦ

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, đời Ngô
Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Quang

PHẬT THUYẾT KINH THÍ DỤ NGŨ UẨN

PHẬT THUYẾT KINH THÍ DỤ NGŨ UẨN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, đời Hậu Hán
Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Quang

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN XÂY THÁP BỒ TÁT HIẾN THÂN CHO HỔ ĐÓI

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN XÂY THÁP BỒ TÁT HIẾN THÂN CHO HỔ ĐÓI

Hán dịch: Ngài Pháp Thạnh, đời Bắc Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh