Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.6 - BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 32
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chính Tiến

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán văn: Tam Cương Lương Gia Xá, Lưu Tống
Việt dịch: Ngài Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH THẾ BẢN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH THẾ BẢN DUYÊN

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT TRÌ TÂM PHẠM THIÊN SỞ VẤN KINH

PHẬT THUYẾT TRÌ TÂM PHẠM THIÊN SỞ VẤN KINH

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 19
PHẬT THUYẾT KINH QUANG MINH ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH QUANG MINH ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tống Thi Hộ
Việt dịch: Thích Nữ Diệu Thiện

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thích Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 31
PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP CHƯA TỪNG CÓ

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP CHƯA TỪNG CÓ

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, đời Tống
Việt dịch: Thích Huyền Vi

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

Hán dịch: Địa Nhũ Tam Tạng Pháp Sư Hỷ Học
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 8
KINH LỘC MẪU

KINH LỘC MẪU

Hán dịch: Tam tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC PHẬT NÓI VỀ HƯƠNG GIỚI ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC PHẬT NÓI VỀ HƯƠNG GIỚI ĐỨC

Hán dịch: Ngài Trúc Đàm Vô Lan, Đông Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH NÓI GIỚI HƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH NÓI GIỚI HƯƠNG

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Thích Quảng Năng

PHẬT THUYẾT KINH TỨ ĐẾ

PHẬT THUYẾT KINH TỨ ĐẾ

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Hậu Hán
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU KINH

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU KINH

Hán dịch: Ngài Đường Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM

PHẬT THUYẾT KINH BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Ba Lỵ, nước Kế Tân
Việt dịch: Thích Nhất Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Hán văn: Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 5