Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.5 - BỘ PHÁP HOA

KINH TĂNG CHI BỘ

KINH TĂNG CHI BỘ

Anguttara Nikàya
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 12
KINH TIỂU BỘ

KINH TIỂU BỘ

Khuddaka Nikàya
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 11
KINH TRUNG BỘ

KINH TRUNG BỘ

Majjhima Nikàya
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 151
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Samyutta Nikàya
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 6
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 29
PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Hán dịch: Sa Môn An Thế Cao, thời Hậu Hán
Việt dịch: Thích Nhật Từ

KINH BÁCH DỤ

KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 5
KINH PHẠM VÕNG

KINH PHẠM VÕNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư Sĩ Quảng Minh

Số bài: 5
KINH VÔ THƯỜNG

KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Thích Hằng Đạt

KINH VIÊN GIÁC

KINH VIÊN GIÁC

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Đa La
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH AN TRẠCH THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH AN TRẠCH THẦN CHÚ

Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH BẢO KHIẾP ẤN THẦN CHÚ VỀ BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI Ở TRONG TÂM CỦA TẤT CẢ NHƯ LAI

KINH BẢO KHIẾP ẤN THẦN CHÚ VỀ BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI Ở TRONG TÂM CỦA TẤT CẢ NHƯ LAI

Hán dich: Ngài Đại Quảng Trí Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Nguyên Hiển

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 2
KINH THIỆN SINH

KINH THIỆN SINH

Hán dịch: Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

KINH NGHIỆP BÁO TẠNG KINH

KINH NGHIỆP BÁO TẠNG KINH

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 18
KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

Hán dịch: Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, đời Tuỳ
Việt dịch: Nguyên Thuận