Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.4 - BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 41
PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Thích Trung Quán

Số bài: 47
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Đại Sư Thật Xoa Nan Đà 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Ban Việt dịch Vạn Phật Thánh Thành
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nhuận Châu

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Pháp Sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

Hán dịch: Ngài Đường Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Thành

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Hậu Hán
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT THẬP VÃNG SANH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC KINH

PHẬT THUYẾT THẬP VÃNG SANH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC KINH

Hán Dịch: Ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Ni
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Phạm Kim Khánh

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Như Phúc

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT

Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT LÃO MẪU NỮ LỤC ANH KINH

PHẬT THUYẾT LÃO MẪU NỮ LỤC ANH KINH

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

Hán dịch: Ngài Khất Phục Tần Thánh Kiên
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH TIỀN THẾ TAM CHUYỂN

PHẬT THUYẾT KINH TIỀN THẾ TAM CHUYỂN

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH

PHẬT THUYẾT KINH SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh