Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.4 - BỘ HOA NGHIÊM

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 41
KINH BI HOA

KINH BI HOA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, đời Bắc Lương
Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường

Số bài: 11
KINH HIỀN NGU

KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Thích Trung Quán

Số bài: 47
KINH ĐẠI MINH CHÚ CỦA ĐẠI TRÍ ĐỘ

KINH ĐẠI MINH CHÚ CỦA ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá, Đời Tiêu Tề
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI

KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI

Hán dịch: Ngài Tống Thi Hộ
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

Số bài: 6
KINH GIẢI THÂM MẬT

KINH GIẢI THÂM MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Hộ, đời Tống
Việt dịch: Thích Trí Quang

Số bài: 6
 KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC

KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tần
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Pháp Cứu Tập Tống Thiên Tức Tai
Việt dịch: Nguyên Thuận

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT KINH

PHẬT THUYẾT DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT KINH

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Hạnh Ngọc

 PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

Hán dịch: Đại Sư An Thế Cao
Việt dịch: Thích Minh Quang

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

Hán dịch: Ngài Cừ Kinh Thinh, nhà Tống
Việt dịch: Thích Tâm Châu

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường, nước Kế Tấn
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

KINH ĐẠI THỪA BẢO NGUYỆT ĐỒNG TỬ VẤN PHÁP

KINH ĐẠI THỪA BẢO NGUYỆT ĐỒNG TỬ VẤN PHÁP

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thần Thiên Tức Tai
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà, đời Đường
Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc