Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.4 - BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 41
PHẬT THUYẾT KINH BI HOA

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Thường

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trung Quán

Số bài: 47
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI MINH CHÚ CỦA ĐẠI TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI MINH CHÚ CỦA ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá, Đời Tiêu Tề
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI

Hán dịch: Ngài Tống Thi Hộ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THÂM MẬT

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THÂM MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tần
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Thường

PHẬT THUYẾT DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT KINH

PHẬT THUYẾT DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT KINH

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Hạnh Ngọc

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Pháp Cứu Tập Tống Thiên Tức Tai
Việt dịch: Nguyên Thuận

Số bài: 5
 PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

Hán dịch: Đại Sư An Thế Cao
Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Quang

PHẬT THUYẾT KINH TÁM BỘ DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TÁM BỘ DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Nguỵ
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

Hán dịch: Ngài Cừ Kinh Thinh, Đời Tống
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐỒNG TỬ BẢO NGUYỆT VẤN PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐỒNG TỬ BẢO NGUYỆT VẤN PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Sa Môn Thần Thiên Tức Tai
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Như Phúc