Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.3 - BỘ BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT DANH HIỆU LỢI ÍCH ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN KINH

PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT DANH HIỆU LỢI ÍCH ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN KINH

Hán dịch: Ngài Thiên Trúc Khang Tăng Khải, Đời Tạo Nguỵ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

PHẬT THUYẾT KINH VUA TẦN BÀ SA LA

PHẬT THUYẾT KINH VUA TẦN BÀ SA LA

Hán dịch: Ðại Sư Pháp Hiền, Ðời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ DI ÐỌA XÁ CA

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ DI ÐỌA XÁ CA

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

Hán dịch: Sa Môn Cầu Na Bạt Đà La, đời Tống
Việt dịch : Thân An và Minh Quý

ĐÀ LA NI BÍ MẬT PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG TÂM PHÁ ĐỊA NGỤC CHUYỂN NGHIỆP

ĐÀ LA NI BÍ MẬT PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG TÂM PHÁ ĐỊA NGỤC CHUYỂN NGHIỆP

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT ĐỨC PHẬT VÌ SA GIÀ LA LONG VƯƠNG NÓI KINH ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT ĐỨC PHẬT VÌ SA GIÀ LA LONG VƯƠNG NÓI KINH ĐẠI THỪA

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA TU HÀNH BỒ TÁT HẠNH MÔN CHƯ KINH YẾU TẬP

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA TU HÀNH BỒ TÁT HẠNH MÔN CHƯ KINH YẾU TẬP

Hán dịch: Đời Đường, Sa Môn Thích Trí Nghiêm
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH CỬU PHẨM VÃNG SANH A DI ĐÀ TAM MA ĐỊA TẬP ĐÀ RA NI

PHẬT THUYẾT KINH CỬU PHẨM VÃNG SANH A DI ĐÀ TAM MA ĐỊA TẬP ĐÀ RA NI

Hán dịch: Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KIM CANG ĐỈNH DU GIÀ HÀNG TAM THẾ THÀNH TỰU CỰC THÂM MẬT MÔN

PHẬT THUYẾT KIM CANG ĐỈNH DU GIÀ HÀNG TAM THẾ THÀNH TỰU CỰC THÂM MẬT MÔN

Hán dịch: Ngài Bất Không, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ TAM DA TAM PHẬT TÁT LÂU PHẬT ĐÀN QUÁ ĐỘ NHÂN ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ TAM DA TAM PHẬT TÁT LÂU PHẬT ĐÀN QUÁ ĐỘ NHÂN ĐẠO

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, đời Ngô
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH BẢY GIẤC MỘNG CỦA A NAN

PHẬT THUYẾT KINH BẢY GIẤC MỘNG CỦA A NAN

Hán dịch: Trúc Đàm Vô Lan, Đống Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH BẢY NGƯỜI NỮ

PHẬT THUYẾT KINH BẢY NGƯỜI NỮ

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, đời Ngô
Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT SƯ TỬ TRANG NGHIÊM VƯƠNG THƯA HỎI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT SƯ TỬ TRANG NGHIÊM VƯƠNG THƯA HỎI

Hán dịch: Ngài Na Đề
Việt dịch: Thích Thọ Phước

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT DIỆU TÝ THƯA HỎI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT DIỆU TÝ THƯA HỎI

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên
Việt dịch: Huyền Thanh

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đại Đường
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

Hán dịch: Ngài Đường Bất Không
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI DIỆU KIM CANG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NÃ LỢI DIỆM MAN SÍ THẠCH PHẬT ĐỈNH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI DIỆU KIM CANG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NÃ LỢI DIỆM MAN SÍ THẠCH PHẬT ĐỈNH

Hán dịch: Ngài Đạt Ma Tây Na, đời Đường
Việt dịch: Thích Quảng Trí

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁP BẢO TÀNG ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁP BẢO TÀNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Bồ Đề Lưu Chí, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh