Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.3 - BỘ BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà, đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

Số bài: 49
PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Số bài: 63
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN

Hán dịch: Ngài Pháp Hiển, Đời Đông Tấn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Hùng

Số bài: 19
PHẬT THUYẾT KINH TỨ ĐẾ

PHẬT THUYẾT KINH TỨ ĐẾ

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Ðời Hậu Hán
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH DI GIÁO

PHẬT THUYẾT KINH DI GIÁO

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Hậu Tần
Việt dịch: Đoàn Trung Còn

PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

PHẬT THUYẾT KINH BA MƯƠI BẢY PHẨM HẠNH THIỀN PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH BA MƯƠI BẢY PHẨM HẠNH THIỀN PHẬT

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Đức Niệm

HAI MƯƠI LĂM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

HAI MƯƠI LĂM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG NGHIÊM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG NGHIÊM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG

Hán dịch: Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT PHÁT KHỞI BỒ TÁT CHÍ NHẠO THÙ THẮNG KINH

PHẬT THUYẾT PHÁT KHỞI BỒ TÁT CHÍ NHẠO THÙ THẮNG KINH

Hán dịch: Ngài Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Thánh Tri Phỏng

PHẬT THUYẾT KINH THÁI TỬ MỘ PHÁCH

PHẬT THUYẾT KINH THÁI TỬ MỘ PHÁCH

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT THIÊN KINH

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT THIÊN KINH

Hán dịch: Ngài Tống Trở Cừ Kinh Thinh 
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT NGUYỆT QUANG

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT NGUYỆT QUANG

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, Đời Tống
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH ÐẠI TAM MA NHẠ

PHẬT THUYẾT KINH ÐẠI TAM MA NHẠ

Hán dịch: Ðại Sư Pháp Thiên, đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT DANH HIỆU LỢI ÍCH ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN KINH

PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT DANH HIỆU LỢI ÍCH ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN KINH

Hán dịch: Ngài Thiên Trúc Khang Tăng Khải, Đời Tạo Nguỵ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa